برای اطمینان بیشتر معامله و صحت كالای ارسالی، طرفین می توانند از طریق برات معاملات خویش را انجام دهند. در این روش فروشنده کالا را ارسال نموده و اسناد حمل را مستقیماً برای خریدار ارسال می كند و همراه آن براتی در وجه خریدار صادر می كند ( برات وصولی یا ساده ) تا خریدار بر اساس شرایط برات نسبت به واریز آن اقدام نماید. از آنجایی که اسناد حمل به نام خریدار است ، خریدار از گمرک کالا را ترخیص کرده و پس از اطمینان از رسیدن برات به بانک خود ، اقدام به واریز وجه به صورت دیداری یا مدت دار می کند.

در این حالت ریسک فروشنده نسبت به روش قبلی کمتر است و خریدار هیچ ریسکی متحمل نمی شود. با این حال فروشنده كالا به منظور حصول اطمینان بیشتر سعی در ارسال كالا از طریق بروات اسنادی می كند.

سومین روش: پرداخت بر اساس برات اسنادی

 

در این حالت فروشنده اسناد را از طریق بانكی ارسال می كند، یعنی از بانك كارگزار خود می خواهد كه اسناد را همراه با برات به بانك كارگزار در كشور خریدار ارسال نماید كه پس از وصول آن اسناد توسط بانك بر اساس نوع برات ( دیداری – مدت دار ) اسناد در اختیار خریدار قرار می دهد.

اگر  برات دیداری بوده و دستور صادره روی اسناد حمل به صورت

Delivery Document Against Payment  باشد در اینصورت بانک خریدار تنها در مقابل دریافت وجه مندرج در برات ، مجاز به تحویل اسناد به خریدار می باشد. به این اسناد DP  می گویند.

البته این ریسک برای فروشنده وجود دارد که خریدار در سر رسید وجه برات را قبولی نویسی ننماید. در این مواقع که فروشنده به توان یا تمایل پرداخت خریدار مردد است می تواند از برات گیرنده درخواست کند که علاوه بر قبولی برات توسط خریدار ، بانک ارایه دهنده یا یک بانک معتبر دیگر پرداخت وجه برات در سررسید را تضمین کند.

در برات وصولی اسنادی بارنامه ظهرنویسی اسناد توسط بانک ضروری است. در برخی كشورها بانك كارگزار نام خویش را بر روی برات در كنار نام خریدار درج می نماید كه بیانگر تضمین پرداخت وجه برات در زمان سررسید آن می باشد و تضمین صادر كننده را افزایش می دهد.

بنابراین در برات اسنادی چهار طرف: فروشنده، بانك كارگزار فروشنده، بانك كارگزار خریدار و خریدار دخیل می باشند. البته این بانكها در خصوص مندرجات اسناد و … مسئولیتی نداشته و تنها ریسك فروشنده در دریافت وجه كالا را كاهش می دهد.

این روش نسبت به دو روش معرفی شده قبلی امنیت بیشتری برای فروشنده دارد

در ادامه ، به بررسی دیگر روش های پرداخت در دسته دوم پرداخت ها یعنی ریسک خریدار بالا ولی ریسک فروشنده کم می پردازیم.

منبع: http://www.tccim.ir/

پایان

صبافتحیان

کارشناس بازرگانی فیوچراسکای