این روش مطلوب ترین روش برای فروشنده می باشد زیرا وجه را قبل از ارسال کالا از خریدار دریافت می کند و در مقابل ریسک خریدار که قبل از تحویل کالا وجه معامله را پرداخت می کند بالاست ( كه از معایب عمده آن نیز می باشد). در این حالت خریدار كالا ، تمام وجه آن را همراه با سفارش كالا در اختیار فروشنده قرار می دهد. بعد فروشنده كالا را برای وی ارسال می نماید

متاسفانه در این روش ممکن است خریدار با عدم ارسال به موقع کالا ، درخواست افزایش قیمت کالا یا ارسال کالا با کیفیت پایین تر و حتی عدم ارسال  تمام یا بخشی از کالا مواجه شود.

البته این روش پرداخت زمانی می تواند مناسب باشد كه : خریدار به فروشنده اعتماد كامل داشته باشد.

نکته : بر اساس این روش خرید از مغازه دارها و یا عمده فروش ها که هم زمان کالا را حضورا دریافت میکنید و نقدا پرداخت میکنید مناسب است به دلیل بازبینی مجدد کالا در حضور خریدار

پنجمین روش : حواله یا اخذ ضمانت نامه بانکی

 

در این روش خریدار از فروشنده درخواست ضمانت نامه  بانکی در مقابل ارسال وجه کالا را دارد. فروشنده از یک بانک معتبر درخواست صدور ضمانت نامه به نفع خریدار کرده و بعد از ابلاغ آن به خریدار ، خریدار کل وجه را پرداخت می کند.

این روش بعلت ضمانت عدم از بین رفتن وجه پرداخت شده برای خریدار حفظ اطمینان بیشتری فراهم می کند اما مانع ریسک های دیگر از جمله تاخیرهای فروشنده که ممکن است باعث عدم ایفای به موقع تعهدات خریدار نسبت به مشتریان خود در داخل کشور و یا ایجاد مشکلاتی در تولید کالای وی گردد، به قوت خود باقیست.

منبع:http://www.tccim.ir/

پایان

صبافتحیان

کارشناس بازرگانی فیوچراسکای