شرکت حمل و نقل بین المللی :

 

شرکت حمل و نقل بین المللی عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به منظور انجام عملیات حمل و نقل بین المللی شامل فعالیت هاي فورواردي و کریري و یا تواماً تشکیل شده است.

 

فعالیت فورواردي :

 

فعالیت فورواردي عبارتست از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از طریق مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسوولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهاي منعقده. شرکتی که در این زمینه فعال است فورواردر نمامیده می شود.

 

وظایف فورواردر

 

1) صدور پروفرماي حمل

2) انعقاد قرارداد حمل با صاحب کالا

3) صدور بارنامه

4) جمع آوري برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل

5) انبارداري بار برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل

6) بسته بندي بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل

7) بیمه باربري برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل

8) انجام تشریفات گمرکی در مبدا و برحسب کار

9) انعقاد قرارداد با موسسات مختلف حمل کننده و اخذ راه نامه یا بارنامه دریایی، زمینی، هوایی

10) کسب اطلاعات لازم از جریان حمل و ارایه اطلاعات کسب شده به صاحب کالا برحسب قرارداد منعقده بین صاحب کالا و شرکت حمل و نقل

 

11) تحویل کالا به گمرك مقصد در حمل و نقل زمینی و امضا صورت مجالس کسر و اضافه تخلیه

 

12) اخذ صورت مجالس کسر و اضافه و آسیب دیدگی کالا و دست خوردگی و ترخیصیه از نماینده خط حمل دریایی و هوایی و انجام سایر وظایف در ارتباط با سایر مسوولیت ها

13) انجام تسویه حساب با طرف هاي زیربط

14) اعلام ورود کالا به صاحب کالا

 

 

 

باتشکر

صبافتحیان

کارشناس بازرگانی فیوچراسکای