بارنامه راه آهن

سندي است که توسط شرکت هاي راه آهن در ایستگاه هاي بارگیري آنان صادر می گردد و شرکت راه آهن طبق این سند

اعلام می نماید که کالاي مربوطه را تحویل گرفته و مسئولیت تحویل صحیح و سالم آن ها در مقصد را به گیرنده کالا دارد.

این نوع بارنامه ها غیر قابل معامله و انتقال می باشد و با ظهرنویسی آن نمی توان به دیگري منتقل نمود.

 

 

فعالیت کریري

فعالیت کریري بین المللی عبارتست از تصدي بلافصل جابجایی کالا از کشوري به کشور دیگر به یک طریق حمل و بر طبق قرارداد حمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ادامه به بررسی  وظایف کریر می پردازیم :

 

 • انعقاد قرارداد حمل و صدور راه نامه
 • تهیه اسناد و مدارك براي امکان سفر از قبیل کارنه تیر، کارنه دو پاساژ، دوزبلاغ، ویزا، بیمه نامه، گواهی قبولی و...
 • تودیع ضمانت نامه هاي لازم به ارگان هاي ذیربط جهت اخذ مدارك و اسناد ضروري.
 • تامین کامیون مناسب براي حمل با توجه به مهلت مقرر در قرارداد.
 • تحویل گرفتن کالا از فرستنده یا فورواردر و نظارت در بارگیري کامیون از نظر تطبیق مندرجات اسناد حمل با محموله.
 • ارایه اسناد کالاي مربوط به مقامات گمرکات از مبدا تا مقصد راه نامه و مراقبت در سالم نگه داشتن پلمپ هاي گمرکی.
 • تحویل کالا به گیرنده در محل هایی که به وسیله مقامات گمرکی تعیین و اجازه داده می شود.
 • رعایت مسیر مشخص شده و مدت زمان حمل کالاي تزانزیتی که مقامات گمرکی تعیین می نمایند.
 • رعایت مسیر و مدت زمان حمل کالا بر طبق قرارداد حمل.
 • تخلیه یا نظارت بر تخلیه و شمارش کالا و امضا اسناد کسر و اضافه و آسیب دیدگی.
 • دقت در تحویل محموله به مقصد و اخذ گواهی هاي مربوطه.

 

 

 

 

 

پایان

صبافتحیان

کارشناس بازرگانی فیوچراسکای