اين شرکت ها که عموماً وسايل حمل و نقل را در اختيار دارند به جز در حمل ساده مستقيماً طرف قرارداد فرستنده کالا قرار نمی گيرند و اختيارات مسئوليت های آنان براساس کنوانسيون ها، عرف بين المللی و همچنين در قوانين و مقررات داخلی کشورها تا حدود زيادی مشخص و شناخته شده می باشد.

تفاوت کریر با فورواردر

 

فورواردر شخص یا شرکتی است که در مقابل اجرت، ترتیبات حمل و نقل کالا را از یک کشور به کشور دیگر را فراهم میکند. ولی مسئولیت حمل کالا را بر عهده ندارد، بلکه بصورت یک واسطه حرفه ای میان فرستنده یا گیرنده کالا از یک سو و متصدی باربری از سوی دیگر عمل میکند که به آن کارگزار نیز گویند.

اما حمل کننده قانونی کالا (کریر)، شخصی که با فرستنده برای حمل کالا قرارداد منعقد کرده است ممکن است مالک کشتی یا اجاره کننده آن نیز باشد که به آن کریر گویند. کریر تمامي مسئوليت هاي حمل را ميپذيرد.

مسئولیت های کریر)

 

  • پرداخت کرایه حمل و حق توقف و سایر حقوق متعلقه به راننده در زمینه مفقود شدن، تاخیر و آسیب دیدگی کالا و تعهد .C.M.R 2.
  • قبول کلیه مسوولیت هاي مذکور در کنوانسیون پرداخت غرامت به میزان توافق شده یا طبق کنوانسیون مذکور.
  • مراقبت در تایید روي ته قبض هاي کارنه تیر توسط مقامات گمرکی بین راهی و مقصد و استرداد لاشه کارنه تیر به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در مهلت مقرر.
  • رعایت کلیه دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که در رابطه با امور کریري به تصویب مراجع ذیصلاح می رسد.
  • آگاهی از مقررات مربوط به تردد کامیون ها در کشورهاي مسیر و اعلام آنها به رانندگان.
  • آموزش رانندگان براي اجراي صحیح حمل و نقل بین المللی کالا بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغی

 

  • قبول کلیه مسوولیت هاي مذکور درکنوانسیون CMR   در زمینه مفقود شدن ، تاخیر و آسیب دیدگی کالا و تعهد پرداخت غرامت به میزان توافق شده یا طبق کنوانسیون مذکور

 

  • شرکت هاي کریر ضمن مراقبت در حسن انتخاب و رفتار راننده و سایر عوامل مربوطه در صورت احراز مراتب تخلف،همکاري لازم را با سازمان ها و موسسات و اشخاص ذیربط جهت برخورد قانونی لازم با عوامل فوق الذکر به عمل خواهند آورد.

 

 

 

پایان

صبافتحیان

کارشناس بازرگانی فیوچراسکای