مصاحبه آقای سوری با آقای بهشتی با موضوع آلمان و ژاپن