مصاحبه با موضوع بحران های تاریخی و تاثیر آن در جهان