آسیا

تمرکز ایران بر تجارت با کشورهای همسایه و آسیا

/teg170826

لزوم تمرکز ایران بر تجارت با کشورهای همسایه و آسیا در دوره پساکرونا / تورم در ایران آثار مثبت هم داشته است استاد اقتصاد دانشگاه اموری آتلانتای آمریکا گفت: انتظار می‌رود نظم اقتصادی پس از بحران کرونا در چین افزایش یابد. بنابراین تجارت باکشورهای همسایه و اقتصادهای آسیا برای رشد اقتصاد ایران و بهبود نرخ تبادل ارز اهمیت حیاتی دارد ....