آقای امیر حسین سوری

گفت و گوی روزنامه ی صبح ساحل با آقای سوری

/om1205

من تنها برتری که دارم تالش و پشتکارم بوده است، هم من وهم تیمم همیشه در تالش هستیم، من از کار کردن لذت می برم20 سال پرتالش را با تمام شکست ها ودرس ها گذرانده ام و تجربه های زیادی کسب کردم. همیشه.........