آموزش سازمانی

آیا اقای سوری سمینار هم برگزار میکنند ؟

/faqsem

با کلیک بر روی سوال , جواب خود را ببینید.همچنین نظرات خود را برای ما ثبت کنید.


آموزش سازمانی به چه صورت است و سرفصل های آموزش چیست و هزینه آن چقدر است ؟

/faqamoozesh

با کلیک بر روی سوال , جواب خود را ببینید.همچنین نظرات خود را برای ما ثبت کنید.