آموزش مهارت

روستا گردی به سبک جناب سوری

/dakh180551

امروز توانستم قدم اول کاری را بردارم که خیلی وقت پیش بهش فکر کرده بودم و برای انجام آن منتظر فرصت مناسبی بودم…..