آموزش کسب و کار

سومین روز از پانزدهمین دوره بازرگانان هوشمند

/dakh180511

در سومین روز از دوره، پروسه حمل و نقل و انتخاب بهترین گزینه حمل وهمچنین نحوه محاسبه با ترخیص کار و تشریفات گمرکی و... همگی از مواردی بودند که توسط جناب اقای سوری تدریس شد . در عین حال در این روز با جناب مهندس محمد قاسمی دانشجو ITو کارمند بخش دولتی مصاحبه ای داشتیم.