آوزش بازرگانی

اولین روز از هفدهمین دوره بازرگانان هوشمند

/dakheli180577

اولین روز از هفدهمین دوره بازرگانان هوشمند شرکت فیوچراسکای در تهران اما اینبار در خیابان سهروردی شمالی برگزار شد.....