ابیانه

روستای ابیانه

/ro2105013

منطقه :
نطنزمحصول روستا :
سیب ، گردو ...قالی بافی ،گیوه..
جمعیت:
۳۰۱ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه سفر