اتاق بازرگانی اصفهان

ماراتون صادرات

/teg140576

ماراتون صادرات روز پنجشنبه و جمعه ٢٢و ٢٣ اذر از طرف شتاب دهنده اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد