اشتغال

اشتغال و درآمدزایی برای خانوارهای روستایی

/teg250501

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اجرای طرح "هر روستا یک محصول" را موجب کاهش بیکاری و افزایش تولید در روستاها و اشتغالزایی و درآمدزایی برای خانوارهای روستایی دانست.