اصول بارگانی

چهارمین روز ورکشاپ بازرگانی بین الملل در دبی

/dakh180560

روز چهارم ورکشاپ بازرگانی بین الملل در تاریخ ۹ مارچ(  ۱۸ اسفند ماه 1397) در دبی توسط تیم  آموزش شرکت فیوچر اسکای برگزار شد.....