افت سرمایه

۶ دلیل اصلی افت بازار سرمایه

/teg010829

چرا بازار سرمایه در هفته ‌های اخیر افت زیادی داشته است؟ شاهد بودیم که از اواسط سال گذشته و به ویژه ابتدای سال، بورس دارای رشد زیادی بود و با اقبال تعداد زیادی از مردم برای سرمایه ‌گذاری قرار گرفت ولی از اواسط تابستان برخی اتفاقات و سیاست‌ های ناهمگون و همزمان دولت منجر به افت این بازار شد...