امیرحسین سوری

روستا گردی به سبک جناب سوری

/dakh180551

امروز توانستم قدم اول کاری را بردارم که خیلی وقت پیش بهش فکر کرده بودم و برای انجام آن منتظر فرصت مناسبی بودم…..


روستاگردی جناب امیرحسین سوری در لرستان

/teg150507

بازهم روستا گردی این بار روستاهایی در استان لرستان. روستا هایی که با جمعیتی کمتر از ۷۰ نفر در نقطه ایی دور و حتی در بعضی موارد با دسترسی بسیار دشوار .