انتشار مجله

مجلات تخصصی و عمومی

/magha200573

مجلات تخصصي در برابر مجلاتي قرار مي‌گيرند كه به لحاظ محتوايي در محدوده علوم زيست پزشكي حوزه خاصي را دربرنگرفته، تحت عنوان مجلات عمومي يا جنرال به آنها اشاره مي‌گردد. بعضي مجلات عمومي از اعتبار و پرستيژ زيادي برخوردار هستند و چاپ مقاله در آنها افتخار بزرگي محسوب مي‌شود.


روشهاي انتخاب مجله

/magh200572

1) مشورت كنيد! استفاده از نظرات متخصصين مجرب و صاحب مقالات متعدد در بسياري از اوقات راهگشاست…..