انرژی تجدید پذیر

انرژیهای تجدیدپذیر، تنها راه نجات نسل آینده

/magha180540

انرژی آبی یا نیروی برقآبی (Hydropower) انرژی یا نیرویی است که میتواند از حرکت جریان آب مهارشده بدست بیاید که با ایجاد سد در مقابل رودخانه ها میتوان انرژی جنبشی را به انرژی پتانسیل ذخیره کرد. حتی آبشارها نیز به خاطر ارتفاع زیادی که از سطح زمین دارند و به خاطر وزش باد، دارای منبع عظیمی از انرژی آب میباشند.طبق آخرین آمارهای بدست آمده تا پایان سال 2016 کشورهای چین، برزیل، کانادا، ایالت متحده و روسیه به ترتیب در جایگاه های اول تا پنجم، از لحاظ میزان تولید برق آبی جهان قرار دارند…...