انسان خردمند

انسان خردمند

/bl210527

نام کتاب :
انسان خردمند
مرکز تهیه :
مارکا کتاب
نام نویسنده :
یووال نوح هراری
لینک مرکز :
https://markaketab.com/