اورامان

روستای اورامان

/ro2105016-2

منطقه :
مرز ایران و عراق
محصول روستا :
در حال بررسی
جمعیت:
۳٬۱۷۶نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه