اینستکس

خیز آلمان برای توسعه مناسبات تجاری با ایران

/teg010912

خیز آلمان برای توسعه مناسبات تجاری با ایران «مایکل توکاس» گفت: چیزی که در حال متوجه شدن هستیم این است که فضای روابط تجاری [شرکت های آلمانی] با ایران رو به بهبودی است. این امیدواری وجود دارد که دولت جدید آمریکا به برجام بازگردد و یا دست کم وارد مذاکره با ایران و بر اثر آن تحریم‌ها برداشته شود.