بازاریابی خارجی

درباره ی بازاریابی صادراتی

/magh200557

اولین و مهم ترین قدم در انجام صادرات کالا بازاریابی می باشد . بازاریابی صادراتی یعنی شناخت بازارهای خارجی و راههای نفوذ به آن ، دستیابی به این شناخت از طریق مذاکره با خریداران ، شرکت در نمایشگاههای بین المللی ، تماس با رایزنان بازرگانی در اتاق های بازرگانی امکان پذیر است . شناسایی کالاهای رقیب ، کیفیت ، قیمت  آنها در بازار مورد نظر نقش مهمی را ایفا میکند .