بازارییابی بین الملل

روش هاي بازاریابی بین الملل

/mghale200509

بعد از انتخاب محصول و بررسی بازار کشورهای متفاوت ، استراتژی ورود به بازارجهانی و بازاریابی بین الملل اقدام مهم بعدی می باشد.در این سری مقالات به بررسی انواع روش های بازاریابی بین المللی می پردازیم.