بازار کار

بازار کار کانادا جان گرفت

/teg210501

برای سومین ماه متوالی روند اشتغال زایی مثبت در کانادا حفظ شد.