بازرگانی منطقه ای

اقتصاد و بازرگانی

/magh200571

تعریف دیگری از بازرگانی وجود دارد که به داد و ستد کالا یا خدمات دارای ارزش میان شخص حقیقی یا شخص حقوقی گفته می شود.