بازرگان و روستا

روستای برغان

/roosta020717


منطقه :
شهرستان ساوجبلاغ
محصول روستا :
آلوی برغان عسل توت لبنیات و بستنی سنتی
جمعیت:
۵۱۸ خانوار و ۱۶۲3 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
*


روستای سیرچ

/roosta030716


منطقه :
80کیلومتری کرمان
محصول روستا :
انگور انجیر گیلاس البالو
جمعیت:
1688 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
*


روستای ورکانه

/roosta020716

منطقه :
20کیلومتری همدان غرب روستای سیمین
محصول روستا :
سیب گردو بادام انگور

جمعیت:
713 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
*