بحران اقتصادی کرونا

۱۰ بحران بزرگ اقتصاد جهانی در ۱۰۰ سال؛ از «رکود بزرگ» تا «کرونا»

/teg140512

چگونگی مواجهه جهان با چالش‌های مالی یک قرن اخیر بررسی شد؛به گزارش اقتصادنیوز؛ جهان در صد سال اخیر بحران‌های اقتصادی متفاوتی به خود دیده است. سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شده برای عبور از بحران‌ها، متناسب با دوره زمانی و عمق رکود حاصل از بحران، دلایل وقوع بحران و میزان وسعت بحران در کشورهای مختلف، گوناگون بوده است. اما بحران کرونا شکل جدیدی از بحران اقتصادی است که در تقویم اقتصادی جهان نمونه مشابهی نداشته است. ...