بدون کارخانه

فرهنگ تولید بدونه کارخانه

/teg030728

فرهنگ تولید بدونه کارخانه باید در کشور نهادینه شود ....