برنج ایرانی

واردات برنج ممنوع شد

/teg010601

از امروز همزمان با اول شهریورماه ممنوعیت فصلی واردات اجرایی شده است....