برنج هندی

کاهش 48 درصدی واردات برنج

/teg010727

دبیر انجمن واردکنندگان برنج اعالم کرد:  تقاضا برای هر جنسی که افزایش قیمت داشته باشد کاهش پیدا میکند، برنج خارجی هم از این امر مستثنی نیست. یک زمانی مردم این برنج را نزدیک به ۸ هزار تومان خریداری میکردند، اما این قیمت در حال حاضر .به ۲۰ هزار تومان میرسد و همین امر موجب کاهش تقاضا میشود پایگاه خبری اقتصادی معاصر، مسیح کشاورز در مورد شرایط واردات برنج اظهار داشت: باید توجه داشت که در به گزارش شرایط عادی تجاری نیستیم و همه چیز به یکدیگر گره خورده است. سیاست کاری در سال گذشته این گونه بود که ابتدا کاال وارد می شد و سپس به آن ارز تعلق میگرفت. همچنین از وزارت جهاد و کشاورزی تبعیت میکردیم که بعدا مسئولیت واردات برنج به وزارت صمت منتقل شد که صمت نیز تقریبا همین رویه را پیش گرفت، با این تفاوت که کاال وارد کشور شد اما ارزی به آن .تخصیص پیدا نکرد