بسته معیشتی

توزیع 180 بسته معیشتی بین خانواده های نیازمند

/teg160533

به همت بنیاد کودکان سرطانی سرعین