بهبود بیماران سرطانی

کشف امید بخش دانشمندان برای کودکان سرطانی

/teg160524-2

محققان معتقدند تجزیه و تحلیل دقیق سلول های سرطانی شده با استفاده از تکنیک های تکمیلی می تواند به درک بهتری از مبانی ژنتیکی بیماری سرطان خون و پیشرفت درمان های موثر و جلوگیری از بازپیدایش آن منجر شود. ….