بهبود کسب و کار

نقش فناوری اطلاعات در بهبود کسب و کار ( بخش اول )

/magha180530

مجموعه راه حلهایی که برای رفع این مشکل جهانی ارائه شده است، را ه اندازی کسب و کار و یا کارآفرینی نامیده می شود. دراقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار کنونی که با تغییرات و تحولات سریع بینالمللی همراه شده و فرایند گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی را موجب شده است، از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می شود که می تواند در رشد اقتصادی کشورها، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی، نقش مهمی را....


نقش فناوری اطلاعات در بهبود کسب و کار (بخش دوم)

/magh190510

مشارکت ف نآوری اطلاعات در کسب و کارامروزه روشن شده است که اطلاعات و ارتباطات، دو قدرت مهم هستند. این دو، هم خود ارزش دارند و هم ارزش به وجود می آورند. فردی که از بازارهای مختلف و قیمت اجناس در آن بازارها اطلاع داشتهباشد و یا از گذشته و آینده بازار باخبر باشد، می تواند تصمیمات بهتری برای رسیدن به سود بیشتر بگیرد. اطلاعات علاوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری نیز دارد که به دانش منتهی می شود و در مکانیزم تصمیم گیری و انجام بهتر آن اثر می گذارد. ارتباطات نیز مانند اطلاعات، ارزشمند بوده و ارزش افزودهای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصیب افراد می کند. اطلاعات و ارتباطات، دو ابزار اساسی موردنیاز هر نوع کسب و کاری هستند...….