بهتر دیده شویم

چگونه در محل کار، بهترین باشم؟

/magha190511

- بدون اینکه از شما خواسته شود، کاری انجام دهیددوست دارید خیلی زود در چشم مدیرتان بدرخشید؟ خودتان وارد عمل شوید. کارهای کوچکی مثل بارگذاری دوباره دستگاه کپی تا آماده کردن گزارشات طولانی و کامل برای رئیستان. مهم این است که خودتان برایانجام آن کار داوطلب شده باشید. در حالت ایده آل، مدیر یک شرکت باید مثل مربی یک تیم ورزشی باشد و زمینه را برای فعالیت بازیکنان خود آماده کند. اما در اکثر موارد، مدیر فقط یک کارفرما است. هر کاریکه خودش محول نکند، انجام نمی شود زیرا اکثر کارمندان فقط کاری را انجام می دهند که از آنها خواسته شده است. اگر می توانید هدف منطقی یک کار را ببینید، حتما انجامش دهید: اگر کار X و کار Y را انجامداده اید، پیش رفته و کار Z را هم انجام دهید. با این روش این پیام را به رئیستان می رسانید که لازم نیست او برایتان نقطه ها را به هم وصل کند و اینکه خودتان توجه دارید و عمل مناسب را انجام می دهید کههمه اینها ویژگ یهایی عالی است……..