بهره برداری

مدیرانی که بهتر تصمیم می گیرند

/magha180520

رسیدگی به تقاضاهاتقریبا همه از کمبود وقت برای رسیدگی به تقاضاهای موجود شکایت می کنند، در حالی که در واقع بخش عظیمی از روز را به بطالت می گذرانند. گاهی مقابله با مشکلات به هنگام وقوع…..