بورس جهانی

پرواز بورس های جهانی با واکسن کرونای روسی

/teg220502

انتشار اخباری از موفقیت واکسن کرونای ساخت روسیه باعث صعود محسوس شاخص های مهم جهانی شد.