بیریکس

بیانیه گروه بریکس در حمایت از سازمان تجارت جهانی

/teg040826

اعضای گروه بریکس که در کنفرانس جی بیست در آرژانتین شرکت کرده اند در واکنش به اقدامات آمریکا علیه سازمان تجارت جهانی، بیانیه ای را در این رابطه صادر کردند....