تاریخچه چرخ

تاریخچه چرخ و نقش آن در اقتصاد جهانی

/magh160525

  امروز می خواهیم در مورد یکی از مهمترین و قدیمی ترین ابداعات بشری یعنی چرخ و نقش ان در زندگی و تجارت جهانی  را برای شما بازگو کنم . بایستی این موضوع را در نظر گرفت که طراحی و عملکرد چرخ به شکلهای مختلف در صنعت، دقیقا مشابه چرخش کارتولیدی و تجاریست که برای کاهش اصطکاک و تسهیل در امر زندگی شکل گرفته و در نهایت هر دو سبب رفاه اجتماعی و سود رسانی به جامعه خواهد شد......