تالار شیشه ای

صف‌نشینی عرضه‌های اولیه در تالار شیشه ای

/teg020603

اقتصادنیوز : اولین گزینه محتمل عرضه‌های اولیه برای هفته اول شهریورماه نماد «غکورش» است.صندوق دارا دوم‌ نیز قرار است در روز چهارشنبه پذیرش آن انجام شود که حداکثر به ۵ میلیون تومان نقدینگی نیاز دارد......