تبادلات کشور

تسهیل و تسریع تبادلات تجاری کشور

/teg010826

دستور رئیس جمهوری به وزارت خارجه و بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع تبادلات تجاری کشور