تجارت آمریکا

سند ملی مقابله تجاری با آمریکا از طرف چین

/teg050826

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو تلویزیون چین، دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین ۲۴ سپتامبر کتاب سفید چین درباره واقعیت تقابل تجاری بین چین و آمریکا و موضع چین درباره آن را منتشر کرد که هدف از آن تشریح واقعیات روابط اقتصادی و تجاری و سیاست و موضع چین در مقابله اقتصادی و تجاری بین دو طرف و یاری به حل منطقی این مسئله است .. . .