تجارت الکترونیک

مزایای تجارت الکترونیک

/maghale020724

مزایای تجارت الکترونیک برای کسب و کارها...


تجارت الکترونیک و موانع آن در ایران

/magh200525

تجارت الکترونیکی جنبه های مختلفی را در برمی گیرد که از آن جمله می توان به اطلاع رسانی در زمینه قوانین، دستورالعمل ها، معاملات، تهیه و تامین، بازارهای خرید و ... اشاره کرد. در صورتی که هر سازمانی بخواهد از موارد زیر بهره ببرد باید زیرساخت ها را تامین کند به شرطی که امکانات در کشور مهیا باشد.