تجارت چین

سنگ اندازی آمریکا در همکاری و توسعه جهانی

/teg030826

بیش از صد تن از افراد تندروی آمریکا علیه چین چندی پیش نامه‌ای منتشر و در آن ادعا کردند که چین هم پیمانان آمریکا و کشورهای دیگر را با منافع اقتصادی برای گسترش نفوذ جهانی خود اغوا می‌کند .....