تفاهم نامه

تفاهم‌نامه همکاری بین دو شرکت ایرانی و اماراتی امضا شد

/dakh170587

تفاهم‌نامه همکاری بین دو شرکت ایرانی و اماراتی برای تامین قطعات داخلی و بازار مصرف امضا شد....