توسعه و تجاری سازی

توسعه و تجاری ‌سازی موفق نوآوری‌های فناورانه

/maghale020909

توسعه و تجاری‌سازی موفق نوآوری‌های فناورانه تجاری ‌سازی فناوری را خلق محصول، خدمت یا فرآیندی جدید دانسته‌اند که بازاریابی جهت رفع تقاضای موجود یا ایجاد تقاضایی جدید، آن را هدف قرار می‌دهد. تجاری‌سازی از طرح و پرورش ایده آغاز می‌گردد و با توسعه و تولید محصول و خدمت فناورانه مبتنی بر توسعه آن، شکل می‌گیرد.؛ در نهایت نیز با فروش محصول یا خدمت مذکور به مصرف‌کننده نهایی کامل می‌شود .در این تعریف، بایستی در نظر داشت که: