تولید کالای ایرانی

کیفیت برخی کالاهای تولیدی در سطح رقابت جهانی

/teg040728

کالاهای ایرانی در بازار جهانی چه جایگاهی دارند...