تپسی

ریزش 70درصدی مسافران اسنپ و تبسی

/teg060729

کرونا بر صنعت حمل و نقل چه تاثیری گذاشت